Menu

תודה

הגדרות טקסטים והודעות בטופס

בחלק זה ניתן להגדיר טקסטים והודעות בטופס, בסיום הרישום או במקרה של סגירת הרישום.

טקסטים בגוף הטופס
באפשרותכם להזין טקסט בחלק העליון של הטופס או בחלק התחתון מתחת לכפתור שליחה. לצורך כך עומד לרשותם עורך תוכן מקצועי. להכרת עורך התוכן ראו בהמשך עבודה עם עורך התוכן.

טקסט הודעת תודה
הודעת תודה משמשת לתצוגה לנרשמים לאחר שנרשמו בהצלחה. ניתן לתת מענה אישי עם תצוגת פרטי הנרשם וההרשמה בגוף ההודעה או לצרף טבלה עם פרטי הרישום בתחתית ההרשמה. בצירוף הטבלה ניתן להחליט אם כל פרטי הרישום יוצגו כולל מספר נרשם ו או רק הפרטים שממולאים בטופס או הלחליט ידנית אלו שדות יוצגו. ניסן לסדר אתסדר השדות על ידי גרירת הפריטים בטופס.

הודעת סגירה
הודעה זו תוצג לנרשמים פוטנציאלים כאשר הטופס סגור, או כאשר עבר מועד ההרשמה או כאשר הטופס הגיע למכסת הנרשמים.

פרטי חברת ההפקה
אזור זה מיועד להזנת פרטי חברת ההפקה או הצוות שאחראי על הטופס.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות