Menu

תודה

הגדרות כלליות של הטופס

הגדרות ראשוניות

שם הטופס: שם הטופס משמש לתצוגת הטקסט בלשונית הדפדפן, לפריט החיוב של הנרשמים בחשבונית במקרה ויוצאת חשבונית אוטומטית וכן משמש כמטה תג למנועי החיפוש.

סטטוס הטופס: טופס פעיל, טופס סגור או טופס מושהה (למשתמשים יוצג כי הטוס סגור. אולם, למנהל הטופס יכול לבצע בו רישום כאילו פתוח)

בחירת שפת תצוגת הטופס: עברית או אנגלית (בהמשך יוצעו שפות נוספות)

 

באנר עליון והודעות שגיאה
כפתור העלאת באנר עליון לתצוגה על מחשב – ברוחב 860 ובגובה מומלץ עד 300 פיקסלים. העלאת המערכת מבצעת אופטימיזציה לרוחב 860 במקרה שהעליתם תמונה גדולה יותר או קטנה מרוחב ל 860 פיקסלים.

כפתור העלאת באנר עליון לתצוגה על מכשירים ניידים – ברוחב 400 ובגובה מומלץ עד 150 פיקסלים.

ניתן להסיר באנרים שהועלו למערכת באמצעות סימון וי ליד מחיקת הבאנר

הגדרת הודעות השגיאה ללקוחות – האם להשתמש בהודעות בתוך השדה או ליד השדה

 

הגדרות שליטה על מספר הנרשמים ופעילות הטופס

הגבלת מספר נרשמים: באפשרותכם להגביל את מספר הנרשמים בטופס. הגעה למספר הנרשמים הפעילים תביא לסגירה אוטומטית של הטופס. ניתן להגדיר כמות נרשמים עד למספר הנרשמים בחבילה. שימו לב כי גם נרשמים שנמחקו מהרשימה הפעילה ונמצאים בסל המחזור נספרים לצורך גודל החבילה אך לא למספר הנשרמים כאן.

פתיחת וסגירת טופס לפי תאריך ושעה: ניתן לקבוע כי הטופס יפתח לרישום רק החל מזמן מסוים (יום ושעה) וייסגר בזמן מסוים (יום ושעה)

שינוי גודל גופנים
ניגודיות