Menu

תודה

הגדרת אזורים בטופס Sections

טופס הרישום ושדות הלקט מחולקים לאזורים. השדות משויכים לאזורים. בטופס ניתן ליצור אזור אחד או מספר אזורים.
האזורים מסייעים לנו בניהול תצוגת הטופס לדוגמה בתשובה חיובית לשאלה כמה חברים בצוות , ניתן לפתוח אזור קלט לכל אחד מהחברים בצוות ובו ימולאו פרטיו.

לכל אזור יש אפשרות להזין את שם האזור (ניתן להסתיר כשם זה מהתצוגה) ומידע מעל שדות הקלט ומתחת לשדות הקלט.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות