Menu

תודה

הודעת עדכון באמצעות אימייל Memo Email

הודעת עדכון במייל
באפשרותכם להכין הודעת דוא"ל במערכת ולשלוח אותה לכל הנרשמים או לרשימה שבחרתם. הכנת ההודעה היא כמו כל הודעת דוא"ל. יש למלא את שורת הנושא בהודעה, שם השולח (מומלץ עד 20 תווים) כתובת השולח אליה ניתן לחזור באמצעות השב. כתובת זו חייבת להיות מגובה בדוא"ל פעיל. תוכן ההודעה כולל שילוב תוכן שדות מתוך הטופס וטבלה מתחת להודעה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות