Menu

תודה

הנחות

המערכת מאפשרת יצירת הנחות ושימוש בהן לפי בחירת מנהל ההרשמה. ניתן לקבוע כי ההנחה תהיה אחוז מסה"כ הסכום כולל 100% או סכום קבוע לדוגמה 100 שח הנחה.

ניתן לסגור או לפתוח את כל ההנחות בבת אחת. אפשר להגביל הנחה למספר מסויים של פעמים. ניתן ליצור קודים רבים (עד 50 קודי הנחה)

ליצירת הנחה יש להיכנס לpayment options  לניהול הנחות, להוסיף הנחה חדשה. יש לתת להנחה שם, לקבוע סוג הנחה אחוז מסה"כ או סכום קבוע, לבחור קוד שישמש את הלקוח. להגדיר אם תהיה הגבלה של מספר שימושים בקוד.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות