Menu

תודה

מנהלי חשבון ומנהלי טופס

פתחית חשבון נעשית בקישור של כתובת אימייל לחשבון.  לאחר פתיחת החשבון ישלח אימייל לכתובת עם בקשה לאישור החשבון ובחירת סיסמה. הודעה זו תהיה תקפה למשך 5 ימים לאחר חמישה ימים יפוג תוקף הקישור ויהיה ניתן לרענון זאת רק דרך מוקד התמיכה.

כל עוד לא יושלם שלב זה לפא יהיה ניתן לשלוח הודעות אימייל לנרשמים וכו.

הזמנת מנהלים לטופס

מרגע שהוגדר ואושר מנהל החשבון ,  מנהל החשבון יכול להוסיף מנהלים לחשבון.

למנהלים ישלח אימייל הזמנה בו ידרשו ללחוץ על הלינק ולהגיע למערכת כדי לבחור סיסמה אישית.

ההזמנה נשארת בתוקף למשך 5 ימים ולאח מכן מתבטל התוקף של הלינק.

הגדרת רמת ניהול

בחשבון יש 3 רמות ניהול, מנהל חשבון, מנהל טופס ומבקר.

מנהל החשבון יכול להוסיף טפסים חדשים ויכול להוסיף  מנהלים לחשבון ולטפסים.

מנהל טופס יכול לפעול ללא הגבלה בטופס ספציפי, אולם לא יכול להוסיף מנהלים או טפסים.

צופה/מבקר – יכול לראות את פרטי הנרשמים אולם לא יכול לבצע שינוי במבנה הטופס או בפרטי הנרשמים.

להגדרת רמת צופה יש לסמן וי בקוביה הרלוונטית.

קישור מנהלים לטופס/ים

לאחר הוספת מנהלים לחשבון יש לגשת לטופס הספציפי . להכנס לטאב מנהלים ולהוסיף אותם לחשבון. יש להוסיף אותם לכל הטפסים ברצונן שינהלו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות